سیزده به در


سال ها مبارزه رسمی با سنتی به نام "سیزده به در" و حتی تغییر نام تحمیلی آن به "روز طبیعت" نتوانسته است تغییری در رفتار مردم در قبال این سنت دیرینه ایجاد کند. نه تنها نتوانسته، بلکه هر سال نیز بر میزان استقبال از آن افزوده شده است. در این اوضاع، بیشترین سوالی که در روزهای پایانی تعطیلات نوروزی پیش می آید این است که "سیزده به در کجا برویم؟" (ادامه مطلب را ببینید...)